علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

جدیدترین مطالب