تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

جدیدترین مطالب